دیگر پروژه ها

کاربری

اداری، تجاری، مسکونی


گروه ساختمانی عبداللهی تجربه ساخت ۶۰  پروژه موفق در حیطه اداری، تجاری و مسکونی در طول بیش از ۵۵ سال فعالیت را داشته است.

در این صفحه به تعدادی از آنها پرداخته شده است.