وبینار شهر و معماری تبریز:از هم تایی تا بی هم تایی

ظرفیت محدود | رزرو الزامی می باشد. ▪️ زمان: یکشنبه۱۹ شهریور، ساعت ۱۹ الی ۲۰:۱۵ ▪️نحوه برگزاری: آنلاین با توجه به ضرورت شناخت هنر، فرهنگ و معماری ایران زمین، در این وبینار، به شهر و معماری تبریز از نگاه دکتر حسین سلطان زاده پرداخته خواهد شد. در این وبینار درباره همانندی ها و تفاوتهای معماری تبریز با معماری سایر شهرهای ایران نکاتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است این وبینار یکی از برنامه های گذر و درنگ: درنگی در تبریز و اردبیل(سفر علمی آموزشی ۴روزه تبریز و اربیل) می‌باشد. تمرکز این رویداد پرداختن به خانه، بازار و آرامگاه خواهد بود.در این رویداد به هنر، فرهنگ و معماری شهر است.

با توجه به ضرورت شناخت هنر، فرهنگ و معماری ایران زمین، در این وبینار، به شهر و معماری تبریز از نگاه دکتر حسین سلطان زاده پرداخته خواهد شد. در این وبینار درباره همانندی ها و تفاوتهای معماری تبریز با معماری سایر شهرهای ایران نکاتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است این وبینار یکی از برنامه های گذر و درنگ: درنگی در تبریز و اردبیل(سفر علمی آموزشی ۴روزه تبریز و اربیل) می‌باشد. تمرکز این رویداد پرداختن به خانه، بازار و آرامگاه خواهد بود.در این رویداد به هنر، فرهنگ و معماری شهر است.

عنوان

با توجه به ضرورت شناخت هنر، فرهنگ و معماری ایران زمین، در این وبینار، به شهر و معماری تبریز از نگاه دکتر حسین سلطان زاده پرداخته خواهد شد. در این وبینار درباره همانندی ها و تفاوتهای معماری تبریز با معماری سایر شهرهای ایران نکاتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است این وبینار یکی از برنامه های گذر و درنگ: درنگی در تبریز و اردبیل(سفر علمی آموزشی ۴روزه تبریز و اربیل) می‌باشد. تمرکز این رویداد پرداختن به خانه، بازار و آرامگاه خواهد بود.در این رویداد به هنر، فرهنگ و معماری شهر است.با توجه به ضرورت شناخت هنر، فرهنگ و معماری ایران زمین، در این وبینار، به شهر و معماری تبریز از نگاه دکتر حسین سلطان زاده پرداخته خواهد شد. در این وبینار درباره همانندی ها و تفاوتهای معماری تبریز با معماری سایر شهرهای ایران نکاتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است این وبینار یکی از برنامه های گذر و درنگ: درنگی در تبریز و اردبیل(سفر علمی آموزشی ۴روزه تبریز و اربیل) می‌باشد. تمرکز این رویداد پرداختن به خانه، بازار و آرامگاه خواهد بود.در این رویداد به هنر، فرهنگ و معماری شهر است.

افکار خود را به اشتراک گذارید