نگاهی به پروژه ساختمان سازمان نظام مهندسی مشهد

ویژگی لایک کردن یا پسندیدن توسط کاربر، فیلتر دسته بندی و زیر شاخه را می توانید برای صفحه نمونه کارها فعال کنید. شما می توانید آیکون لایک کردن، افکت و زیر عنوان برگه را تعیین کنید. علاوه بر این در بخش صفحه بندی، تنظیمات صفحه بندی (صفحه بندی شده یا اسکرول بی نهایت) و موقعیت دسته بندی را می توانید تعیین کنید.ویژگی لایک کردن یا پسندیدن توسط کاربر، فیلتر دسته بندی و زیر شاخه را می توانید برای صفحه نمونه کارها فعال کنید. شما می توانید آیکون لایک کردن، افکت و زیر عنوان برگه را تعیین کنید. علاوه بر این در بخش صفحه بندی، تنظیمات صفحه بندی (صفحه بندی شده یا اسکرول بی نهایت) و موقعیت دسته بندی را می توانید تعیین کنید.

ویژگی لایک کردن یا پسندیدن توسط کاربر، فیلتر دسته بندی و زیر شاخه را می توانید برای صفحه نمونه کارها فعال کنید. شما می توانید آیکون لایک کردن، افکت و زیر عنوان برگه را تعیین کنید. علاوه بر این در بخش صفحه بندی، تنظیمات صفحه بندی (صفحه بندی شده یا اسکرول بی نهایت) و موقعیت دسته بندی را می توانید تعیین کنید.

افکار خود را به اشتراک گذارید